Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

ladyagata
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viaperfectsense perfectsense

April 27 2017

February 14 2017

ladyagata
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama

July 09 2015

ladyagata
6945 4257 500
Reposted frommiscoal miscoal vianowaczi nowaczi
ladyagata
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals vianiskowo niskowo
ladyagata
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway vianowaczi nowaczi
ladyagata
ladyagata
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viafoods foods

July 05 2015

ladyagata
2304 246d
przepis
ladyagata
ladyagata
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaalcohoolic alcohoolic

June 28 2015

ladyagata
Reposted fromtotal1ty total1ty viadirtyapple dirtyapple
ladyagata
3975 a8d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladyagata
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic vianowaczi nowaczi
ladyagata
2587 307a
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaimpreska impreska

June 24 2015

ladyagata
2139 9423
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ladyagata
Reposted fromlinney linney vianiskowo niskowo
ladyagata
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet vianowaczi nowaczi

June 21 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl